ePerehdytyksessä rakennustyöntekijä tutustuu työturvallisuuden yleisiin asioihin ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena ja todentaa osaamisensa tentillä. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. Suoritusmerkintä tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään.

Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään.  Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi. ePerehdytyksen avulla voidaan varmistaa, että jokaisella työntekijällä on työmaalle tullessaan tarvittavat perustiedot yleisistä työturvallisuusasioista. Työmailla voidaan näin ollen keskittyä nimenomaan työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja kunkin työmaan erityispiirteisiin.

Aliurakointiyritys voi säästää ePerehdytyksen avulla merkittävästi, kun riittää, että kaikille työmaille kelpaava yleisperehdytys suoritetaan vain kerran vuodessa. Työntekijöiden ei tarvitse istua kuuntelemassa yleisiä turvallisuusasioita jokaisella eri työmaalla, eli näin ollen työaikaa säästyy varsinaisten töiden tekemiseen. Pääurakointiyrityksissä ePerehdytys säästää myös perehdyttäjien aikaa. Työturvallisuuden yleisen tason noustessa välilliset ja välittömät tapaturmien ja muiden turvallisuuspoikkeamien aiheuttamat kustannukset pienevät.

Pääurakoitsijalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden perehdytyksestä. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan ePerehdytyksellä voi korvata rakennustyömaalla tehtävän työturvallisuuden yleisperehdytyksen. Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy kuitenkin edelleen työmailla. ePerehdytys ei korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia vaan täydentää sitä. Rakennuseollisuus RT:llä on käynnissä Rakennusliiton ja Pron sekä viranomaisten kanssa hanke, jossa korttimaailmaa pyritään sähköistämään ja yksinkertaistamaan.

Mikäli ePerehdytys otetaan työmaalla käyttöön, aliurakoiden tarjouspyyntöasiakirjoihin ja urakkasopimuksiin voidaan ottaa erillinen kirjaus siitä, että työmaan työturvallisuuden yleisperehdytys järjestetään ePerehdytyksellä, jonka kustannuksista vastaa kukin työnantaja omien työntekijöidensä ja mahdollisesti käyttämänsä vuokratyövoiman osalta.

ePerehdytys on kehitetty yhteistyössä yritysten tarpeiden pohjalta

ePerehdytykseen on koottu alan parhaat käytännöt ja tuorein turvallisuustieto. Sisältö on tuotettu yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten ja Mittaviivan kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös muun muassa Rakennusliitto, RIA, Pro, Aluehallintovirasto, STUL sekä Suomen Tilaajavastuu.

Palvelun ja sisällön jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa RT:hen kuuluva Rakennusmedia. Palvelu on maksullinen, jotta kehitystyön ja ylläpidon kustannukset saadaan katettua. Tuotto käytetään ePerehdytyksen ja vastaavien jäsenpalveluiden tuottamiseen.

ePerehdytystä ryhdyttiin ideoimaan työturvallisuuskehityksen taantumisen vuoksi ja kentältä tulleen palautteen perusteella. Perinteinen perehdytyskäytäntö on koettu kirjavaksi, raskaaksi ja turhauttavaksi, eikä se ole taannut kaikille työntekijöille riittäviä työturvallisuuden perustietoja. Laadukas perehdyttäminen on tärkeä lenkki rakentamisen turvallisuusosaamisen parantamisessa ja tapaturmien vähentämisessä. ePerehdytys on osa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -ohjelman toimenpiteitä ja alalla askel kohti turvallisempia, tuottavampia ja digitaalisempia työmaita.

Lisätietoja ja ohjeistusta ePerehdytyksestä löydät sivulta www.eperehdytys.info.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.